Wie zijn we?

De stichting Certificering SWB bestaat uit een aantal commissies op bestuurlijk niveau en een aantal op uitvoerend niveau. Zij waarborgen de kwaliteit van de opleidingen en de examens. De leden zijn mensen uit de praktijk die ervaring hebben met de doelgroep.

Werkzaamheden

De stichting Certificering SWB houdt zich bezig met het bevorderen van veiligheidsbewustwording voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we door middel van het ontwikkelen van veiligheidstrainingen en maatwerkcompetenties en de daarbij behorende opleidingsschema’s. Hierdoor wordt de kwaliteit van de opleidingen en de examinering gewaarborgd. Start Werk & Blijf (SWB) verzorgt de uitvoering van de opleidingen.

Werkwijze

Voor elk commissie zijn reglementen van toepassing op basis waarvan gewerkt wordt. Voor ieder lid van een commissie gelden gedragsregels. De opleidingen zijn gecertificeerd door DNV-GL. We verstrekken persoonspassen aan de kandidaat die geslaagd is voor de opleiding.


Opbouw

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen het functioneren van het College van Deskundigen. Hij staat het bestuur voorts met raad ter zijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.

Bestuur

De stichting zal worden bestuurd door een bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van het bestuur vast. Het bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen tezamen het Dagelijks Bestuur.

College van deskundigen

Het College van Deskundigen is adviesorgaan van het bestuur en van de Raad van Toezicht om alle belanghebbenden bij certificering tot Start Werk & Blijf veilig de gelegenheid te geven tot inspraak ter zake van de opzet en het functioneren daarvan. Het College heeft als taak het controleren en beheren van alle certificeringsschema’s met betrekking tot Start Werk & Blijf veilig, waarbij als uitgangspunt gelden de normen gesteld door of krachtens de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie, casu quo gesteld door de stichting: ‘’Stichting Raad voor Accreditatie’’. Daarnaast gelden als uitgangspunten de normen die zijn vastgesteld door het bestuur van SWB.

Werkgroep opleidingen

De werkgroep opleidingen ziet toe op de kwaliteit en actualiteit van de opleidingen. Zij is verantwoordelijk voor het (door) ontwikkelen van de opleidingen en de borging van de kwaliteit van trainers op basis van het functieprofiel.

Centrale examencommissie

De examencommissie is een onafhankelijk orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een kandidaat voldoet aan de voorwaarden die de examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het behalen van het niveau.

Commissie examenvragen

De Commissie Examenvragen is een adviesorgaan en ziet er op toe dat de examenvragen en de examens voldoen aan het juiste niveau en aansluit op de doelgroep. Zij borgen de kwaliteit van de examenonderdelen en examens.

Gecommitteerden

Het doel van het inzetten van een gecommitteerde is o.a. het borgen en in stand houden en eventueel verhogen van de kwaliteit van de examens, informatie verzamelen en analyseren omtrent het verloop van examens, het observeren of de examinatoren examens volgens het protocollen laten verlopen en het observeren of het gedrag van de examinator aansluit bij het competentieprofiel.

Examenbureau

De taak van het examenbureau is ondersteunende werkzaamheden verrichten voor een juiste uitvoering van de examens en de administratieve afhandeling hiervan.